موږ سره اړیکه ونیسئ
Secrétariat
قونسلګري
Téléphone : 01.88.75.00.00
Courrier : consulat@amb-afg.fr
Horaires d'ouverture : Du lundi au jeudi de 9:30 à 13:30
له نقشه سره مشوره وکړئ