درخواست گذرنامه

تقاضای پاسپورت

 لطفاً قبل از مراجعه به سفارت، تمامی مندرجات این رهنمود را به دقت مطالعه نمایید.

شرایط درخواست پاسپورت :

  • حضور شخص متقاضی در بخش قونسلی سفارت به روزهای سه شنبه و پنجشنبه الزامی می‌باشد.
  • خانه پُری کامل  فورم درخواست پاسپورت 
  • کاپی تذکره تابعیت تصدیق شده در وزارت امور خارجه ج.ا.ا.
  • کارت اقامت یا سندِ اقامت موقت (Récépissé
  • تصدیقِ سکونت (Attestation d’hebergement) و یا بل برق، گاز و تیلفون (که نام و آدرس شخص متقاضی و یا سرپرست متقاضی در آن ذکر گردیده باشد)
  • 3 قطعه عکس جدید و رنگه (اندازه: 3.5 × 4.5 سانتی متر)
  • پرداخت مبلغ 120 یورو برای پاسپورت 5 ساله و مبلغ 220 یورو برای پاسپورت 10 ساله تنها ذریعه کارت بانکی در بخش قونسلی نمایندگی اخذ میگردد.